Stadgar Skriv ut Skicka sidan

STADGAR
För Föreningen Breanäs Missionsgård

§ 1
Namn

Föreningens namn är Breanäs Missionsgård 

§ 2
Syfte

Föreningens mål är att föra människor till Jesus Kristus och att befästa dem i en sann tro på honom.

Föreningen anser att en sann tro på Jesus är bunden till Bibeln som Guds ord. Den gör detta i anslutning till Svenska Kyrkans bekännelse som den uttrycks i Konkordieboken.

Verksamheten skall i första hand vara inriktad på barn och ungdom men är öppen för alla som delar föreningens allmänna målsättning.

Föreningen vill främja sitt mål genom, att på den av föreningen i Breanäs ägda fastigheten, samla människor till predikan, undervisning, bibelstudier, bön och kristen gemenskap.

Föreningens lokaler kan upplåtas till enskilda eller föreningar som delar dess målsättning. 

§ 3
Medlemskap

Rätt att bli medlem har den som vill främja föreningens arbete och fyllt 15 år. 

Föreningens styrelse kan i varje enskilt fall ta upp frågan om medlemskap till prövning. 

Varje medlem skall betala en av årsmötet fastställd avgift. 

§ 4
Styrelse (sammansättning)

Föreningen leds av en styrelse som utses av årsmötet. Valbar till styrelsen är medlem som inte fyllt 60 år. Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter som väljs för tre år. Av ledamöterna väljs tre varje år. Om någon av dessa avgår under mandattiden sker fyllnadsval för återstående del av mandattiden vid ordinarie årsmöte. 

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. 

Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. 

§ 5
Styrelsen (speciella befogenheter)

Till styrelsens befogenheter hör att försälja egendom som tillfaller föreningen som gåva eller testamente samt uppta lån och teckna avtal för Breanäs förvaltning. 

För den löpande förvaltningen tecknas firman av ordförande och kassör var för sig. 

§ 6
Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. 

Årsmötet hålls en gång om året, före april månads utgång, vid tidpunkt som styrelsen beslutar. 

Röstberättigad vid årsmöte – liksom vid andra föreningsmöten – är medlem som betalt medlemsavgift. 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet. 

Föredragningslista skall vara tillgänglig för medlemmarna senast en vecka i förväg. Behandlingen av ärende som inte finns upptagna på föredragningslistan kan om 1/3 av de närvarande så kräver uppskjutas till nästa föreningsmöte. 

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

  1. Det gångna årets reviderade räkenskaper föredras och beslut fattas angående ansvarsfrihet för styrelsen
  2. Val av tre styrelseledamöter för tre år, två revisorer för ett år och en revisorssuppleant för ett år
  3. Andra frågor som rör föreningens verksamhet
  4.  

§ 7
Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte kan utlysas av styrelse eller revisor. Styrelsen är även skyldig att utlysa sådant möte om minst 30 % av medlemmarna så kräver. 

§ 8
Beslut

Beslut vid årsmöte fattas med enkel majoritet, med undantag av frågor enligt § 10, och med öppen omröstning såvida ej sluten omröstning begärs av minst en person. 

Val av styrelseledamöter skall alltid ske med slutna sedlar. 

Vid lika röstetal avgör lotten. 

§ 9
Räkenskapsår

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. 

§ 10
Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske vid föreningens årsmöte eller vid föreningsmöte. Förslag till ändring skall vara inlämnat till styrelsen senast en månad före det möte på vilket stadgeändringen skall behandlas. För stadgeändring krävs två tredjedels majoritet, dock minst 50 % av medlemsantalet, vid två på varandra följande möten, som skall hållas med minst ett halvårs mellanrum. 

Någon ändring av de för föreningen grundläggande principerna enligt § 2 får ej vidtagas. 

§ 11
Utträde. Uteslutning

Medlem som under två på varandra följande år ej betalt sin medlemsavgift anses ha uteslutit sig själv från föreningen. 

Medlem som trots varningar motverkar föreningens syfte, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. 

Nytt medlemskap kan fås enligt villkoren i § 3. 

§ 12
Upplösning

Vid upplösning av föreningen tillfaller dess tillgångar Evangelisk Luthersk Mission – Ungdom (ELU). 

Dessa stadgar antogs vid föreningen Breanäs Missionsgårds årsmöte den 7 april 1990. Förändring av §12 antogs vid årsmötena 2006 och 2007.

 

Breanäs Missionsgård ligger i ett naturskönt område vid sjön Immeln i nordöstra Skåne.

breans_liten

Breanäs Missionsgård

Breanäs 3057

289 73 Immeln 

0708490589
info@breanas.se
(Husmor nås på e-post
och tfn ovan)

Bankgiro 536-7693
Plusgiro 5 96 46-0

Org. nr 838201-0273